2022.12.05

sitebears.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Látogató/Ügyfelem!

Köszönöm, hogy elolvasod a sitebears.hu honlaphoz tartozó adatkezelési tájékoztatóm! Ezen tájékoztatóban részletesen tájékozódhatsz adatkezelési gyakorlatomról, vagyis, hogy mi történik az adataiddal a sitebears.hu honlap (a továbbiakban: honlap vagy weboldal) használata, és az azon keresztül értékesített szolgáltatás igénybevétele alatt.

Fontos számomra ügyfeleim adatainak védelme. Ennek érdekében a virtuális asszisztens és weboldalkészítés során mindvégig a személyes adatokat bizalmasan a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezelem, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

●    Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);

●    az információs          önrendelkezési jogról   és        az információszabadságról szóló 2011. évi                   törvény (Infotv.);

●    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

●    az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);

●    a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);

●    a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;

●    a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

A GDPR 13. cikke alapján az adatok kezeléséről az alábbi tájékoztatást adom:

2.FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

2.1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

2.5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.9. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.12. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

2.13. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

3.ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Adatkezelő elérhetőségei:

név: Szklenár Ferenc E.V.

székhely: 2030 Érd, Szegfű utca 9.

e-mail: hello@sitebears.hu

4.NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhatsz az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Megjelöljük továbbá, hogy a cél megvalósulása érdekében mely adatkezelők részére továbbítjuk az adatot, illetve milyen adatfeldolgozók segítik az egyes adatkezelések során a munkánkat.

Minden tőlünk telhető intézkedést megteszünk továbbá annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok.

4.1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben kérdésed van, vagy érdeklődsz a szolgáltatásom iránt, lehetőséged van felvenni velem a kapcsolatot a honlapon található központi e-mail címen, vagy időpontfoglalón keresztül.

Az időpontfoglalón keresztül olyan ügyfelek jelentkezését várom akik marketing és/vagy virtuális asszisztensel szeretnének dolgozni, illetve weboldalt szeretnének készítettni. Itt kizárólag annak érdekében kérek el adatot, hogy felvehessem a kapcsolatot az érdeklődővel, és a megkeresésre válaszoljak.

E-mail útján történő megkeresés esetén telefonszámodat csak akkor add meg, ha kifejezetten ezen az úton szeretnéd, hogy kérdésedre válaszoljak, az alapvető kommunikáció nálam írásban történik.

4.1.1. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

4.1.2. A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám, cég neve

4.1.3. Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

4.1.4. Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig, de maximum 60 hónapig.

 4.2.   A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őriznünk.

4.2.1. Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése

4.2.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe

4.2.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 169. § (1)-(2) bekezdések]

4.2.4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

4.2.5. Adattovábbítás: a számlák kiállítása során a szamlazz.hu szolgáltatását használom.

4.3.   Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Mindent megteszek annak érdekében, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek szolgáltatásommal. Amennyiben mégis panasszal fordulsz hozzám, az ügy elintézése érdekében adatok megadása és az adatkezelés elengedhetetlen, célja a fogyasztóvédelmi panasz elintézése, a probléma megoldása.

4.3.1. Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elintézése

4.3.2. A kezelt adatok köre: érintett neve, címe, telefonszáma, a panasz tartalma

4.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A. §]

4.3.4. Az adatkezelés időtartama: A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

 

4.4 AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

 

Tárhely-szolgáltató

 

4.4.1.  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

 

4.4.2.  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 

 

Tárhely.Eu Kft.

Telefon: +36 1 789 2 789

FAX: +36 1 789 3 789

E-mail: support@tarhely.eu 

Posta: 1538 Budapest, Pf.: 510.

 

4.4.3.  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4.4.4.  Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

4.4.5.  Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

 

4.4.6.  Az  adatkezelés időtartama,  az adatok  törlésének határideje:  Az adatkezelő  és  a tárhely-szolgáltató  közötti  megállapodás  megszűnéséig,  vagy  az  érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

4.4.7.  Az  adatfeldolgozás  jogalapja:  a  Felhasználó  hozzájárulása,  az  Infotv.  5.  §  (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

 

 

Egyéb adatfeldolgozó

4.5.   Szerver naplózás

A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).

A keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsoljuk össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

4.5.1. Az adatkezelés célja:

A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a szolgáltatások működésének ellenőrzése

4.5.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: működés ellenőrzésének képessége, mely a szolgáltatás nyújtásához szükséges.

4.5.3. A kezelt adatok köre:

IP cím, URL, Hivatkozási URL, Kilépő URL, Böngésző típusa, Operációs rendszer, Dátum/idő,   Weboldal kérések, Weboldal és szolgáltatás hibaüzenetek Az adatkezelés időtartama: 2 év

 

4.6.   Cookie (“süti”) kezelés

4.6.1 Tájékoztató

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k típusai:

●    A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

●    A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

●    Marketing cookie-k: A személyre szabott cookie-kat a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy minél személyre szabottabb hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, preferenciájuknak megfelelő tartalmat jelenítsünk meg.

A sütiket törölheted saját számítógépedről, illetve letilthatod a böngésződben a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Amennyiben megváltoztatod ezeket a beállításokat, lehetséges, hogy bizonyos funkciók vagy sajátosságok nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-król részletesebben tájékozódhat és további információkat szerezhet az alábbi oldalakon: www.nopara.org, a www.youronlinechoices.com/hu/, illetve a http://www.allaboutcookies.org.

Az alábbi cookie-kat használom:

4.6.2. Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye

4.6.3 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

4.6.4. Külső szolgáltatók cookie kezelése a weboldalon

4.7. GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETES HASZNÁLATA

 

4.7.1.  A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 

4.7.2.  Amikor  Felhasználó  egy  weboldalt  Google-hirdetés  által  ér  el,  akkor  egy  a konverziókövetéshez  szükséges  cookie  kerül  a  számítógépére.  Ezeknek  a  cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 

4.7.3.  Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 

4.7.4.  Minden  Google  Ads  ügyfél  másik  cookie-t  kap,  így  azokat  az  Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

4.7.5.  Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt  szolgálják,  hogy  az  Ads  konverziókövetést  választó  ügyfeleinek  számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó  és  konverziókövető  címkével  ellátott  oldalra  továbbított  felhasználók számáról.  Azonban  olyan  információkhoz  nem  jutnak  hozzá,  melyekkel  bármelyik

felhasználót azonosítani lehetne.

 

4.7.6.  Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 

4.7.7.  További  információ  valamint  a  Google  adatvédelmi  nyilatkozata  az  alábbi  oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

 

4.8 A Google Analytics alkalmazása

4.8.1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ,  amelyeket  a  számítógépére  mentenek,  így  elősegítik Felhasználó  által látogatott weblap használatának elemzését. 

 

4.8.2.  A  Felhasználó  által  használt  weboldallal  kapcsolatos  cookie-kkal  létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az  IP-anonimizálás  weboldali  aktiválásával  a  Google  a  Felhasználó  IP-címét  az Európai  Unió  tagállamain  belül  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térségről  szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

 

4.8.3.  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére  csak  kivételes  esetekben  kerül  sor.  Eme  weboldal  üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan  használta  a  Felhasználó  a  honlapot,  továbbá,  hogy  a  weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy  a  weboldal-  és  az  internethasználattal  kapcsolatos  további  szolgáltatásokat teljesítsen. 

 

4.8.4.  A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem  vezeti  össze  a  Google  más  adataival.  A  cookie-k  tárolását  a  Felhasználó  a böngészőjének  megfelelő  beállításával  megakadályozhatja,  azonban  felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse  és  feldolgozza  a  cookie-k  általi,  a  Felhasználó  weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

 

4.9. HÍRLEVEL, DM TEVÉKENYSÉG

 

 

4.9.1.  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi  XLVIII.  törvény  6.  §-a értelmében  Felhasználó  előzetesen  és  kifejezetten hozzájárulhat  ahhoz,  hogy  Szolgáltató  reklámajánlataival,  egyéb  küldeményeivel  a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

 

4.9.2.  Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

4.9.3.  Szolgáltató  nem  küld  kéretlen  reklámüzenetet,  és  Felhasználó  korlátozás  és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából  és  további reklámajánlataival  nem  keresi  meg  a  Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

 

4.9.4.  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat

 

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

 

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

 

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

 

Technikai művelet végrehajtása.

 

4.9.5.  Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

4.9.6.  Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,

termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

 

4.9.7.  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

4.9.8.  Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a személyes  adatok  címzettjei:  A  személyes  adatokat  az  adatkezelő  sales  és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

4.9.9.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 

  Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a    vonatkozó  személyes  adatokhoz

  Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a    vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

4.9.10. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-  postai úton a 2030 Érd, Szegfű utca 9.

-  e-mail útján a hello@sitebears.hu e-mail címen

 

4.9.11.  Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 

4.9.12.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

 

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló  nyilatkozatot tevő  személyek személyes adatairól nyilvántartást  vezet.  Az  ebben  a  nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

 

4.9.13. Tájékoztatjuk, hogy 

 

  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

  köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

   az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni

 

4.10.   Közösségi oldalakhoz kapcsolódó adatkezelés

A marketing és virtuális asszisztens szolgáltatás valamint weboldal készítés népszerűsítése és ismeretterjesztés céljából a közösségi oldalakon Facebook/Instagram saját nyilvános oldalt tartok fent.

4.10.1. Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon a marketing és virtuális asszisztens szolgáltatás valamint weboldal készítés népszerűsítése weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lehetőség biztosítása a megosztott tartalmak „lájkolására”, követésére, feliratkozásra, ezáltal a vállalkozásom népszerűsítése.

4.10.2. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont],

4.10.3. A kezelt adatok köre: A Facebook/Instagram/TikTok/YouTube közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve nyilvános profilképe.

4.10.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

5.1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

5.1.1.  A hozzáférés joga

 

Ön  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogy személyes adatainak  kezelése folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés  folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

5.1.2.  A helyesbítéshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok    egyebek  mellett  kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

5.1.3.  A törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes  adatokat  indokolatlan  késedelem  nélkül  törölje meghatározott  feltételek esetén.

 

5.1.4.  Az elfeledtetéshez való jog

 

Ha  az  adatkezelő  nyilvánosságra  hozta  a  személyes  adatot,  és  azt  törölni  köteles,  az elérhető  technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek  figyelembevételével  megteszi  az

ésszerűen elvárható lépéseket  – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes  adatokra  mutató  linkek  vagy  e  személyes  adatok  másolatának,  illetve másodpéldányának törlését.

 

5.1.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Ön jogosult  arra,  hogy  kérésére  az adatkezelő  korlátozza az adatkezelést,  ha  az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

  Ön  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  adatkezelő  ellenőrizze  a személyes adatok pontosságát; 

  az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de  Ön  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy védelméhez; 

  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  adatkezelő  jogos  indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

  Ön  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az

 

5.1.6.  Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Ön  jogosult  arra,  hogy  a rá  vonatkozó, általa  egy adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik  adatkezelőnek továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt  akadályozná  az  az  adatkezelő,  amelynek  a  személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

5.1.7.  A tiltakozáshoz való jog 

 

Ön  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 

5.1.8.  Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,  hogy  bármikor  tiltakozzon  a    vonatkozó  személyes  adatok  e  célból  történő kezelése ellen,  ideértve  a profilalkotást is,  amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha  Ön  tiltakozik  a  személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés  érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

5.1.9.  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy

őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  Ön  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében

 

  Ön  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében szükséges;

  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,  amely  Ön  jogainak  és  szabadságainak,  valamint  jogos  érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

  Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

5.2. PANASZKEZELÉS

 

5.2.1.  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat

 

Az adatkezelés célja

 

Vezeték-és keresztnév

 

Azonosítás, kapcsolattartás.

 

E-mail cím

 

Kapcsolattartás.

 

Telefonszám

 

Kapcsolattartás.

 

Számlázási név és cím

 

Azonosítás, a termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

 

5.2.2.  Az  érintettek  köre:  A  terméket  vásárló  és  minőségi  kifogással  élő,  panaszt  tevő valamennyi érintett.

 

5.2.3.  Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  adatkezelés  a szerződésben  lefektetett  szavatossági/jótállási  idő  végéig  tart.  A  felvett  kifogásról felvett  jegyzőkönyv,  átirat  és  az  arra  adott  válasz  másolati  példányait  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

 

5.2.4.  Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5.2.5.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

 

  Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a    vonatkozó  személyes  adatokhoz

  Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a    vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 

5.2.6.  A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

-  postai úton a 2030 Érd, Szegfű utca 9.

-  e-mail útján a hello@sitebears.hu e-mail címen

 

5.2.7.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

 

5.2.8.  Tájékoztatjuk, hogy 

 

  a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

  a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

  köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

  az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem

a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

  a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

  köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

  az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

5.3. ADATTOVÁBBÍTÁS ALVÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE

 

5.3.1.  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Adószám.

 

5.3.2.  Az érintettek köre: Az adatkezelőtől terméket rendelő valamennyi érintett.

 

5.3.3.  Az adatkezelés célja: Alvállalkozói feladatok ellátása, számla kiállítása a megrendelő részére.

 

5.3.4.  Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  adatkezelő  és  az

alvállalkozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az alvállalkozó

felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

5.3.5.  Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye:  A  személyes

adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

Budai Kristóf E.V.

Cím: 6725 Szeged, Szivárvány utca 8/b.

E-mail:  web.bkrisa@gmail.com

 

5.3.6.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

5.3.7.  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a    vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a    vonatkozó  személyes  adatokhoz

 

5.4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Szem előtt tartva az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt informatikai intézkedésekkel (például megfelelő programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések, jelszavas védelem és vírusirtó), technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított) igyekszünk garantálni.

A személyes adatokat Az Európai Unió területén tárolom.